Dansk   English
Wikis British Shorthair - et kærligt opdræt

Pleje og pasning/Care and supervision (for English scroll down)

Aktiver din British Shorthair

Ud over de basale behov og kærlighed, er det også vigtigt at opfylde kattens andre behov.
 
En British Shorthair kan sagtens være indekat. Du skal dog være opmærksom på, at den har behov for at udforske og blive aktiveret. Selv om en British Shorthair sagtens kan have et fantastisk liv som indekat - har den stadig instinkterne i behold. Den tunge British Shorthair vil i naturen oftest være for tung og langsom til at fange sit bytte. Du kan stimulere dette instinkt ved at lege med den med en drillepind eller andet legetøj. Legemus eller andet legetøj vil også stimulere katten. Fysisk udmattelse er slet ikke nødvendigt. Det er mere det psykiske det handler om. Det handler om daglige udfordringer til en British Shorthair, så de får stillet deres medfødte nysgerrighed.
 
Et kradsemiljø er også godt for katten. Den vil elske, at bruge det til sovested og legested. Samtidig vil den også kradse sine klør i kradsetræet. Du undgår således, at katten vil kradse klør i møbler mv.
 
Der findes et væld af muligheder for aktivere din kat. Gå på inspiration på internettet eller ved dyrehandleren. Jeg vil dog advare mod at købe kattelegetøj med snorer på. Nogle katte er kommet meget galt afsted med disse snorer. Så køber du kattelegetøj med snorer eller lignende - så gem det væk, når du ikke har katten under opsyn. en papkasse eller pappose vil også gør lykke. Klip eller skær evt. små huller i papkassen eller papposen.

  

Pjele af British Shorthair

Pels

Der er ikke store krav til pleje af en British Shorthair pels. Men de fleste British Shorthair elsker at blive børstet. Der er mange forskellige børste. Om sommeren, hvis jeg ikke skal på udstilling inden for den næsmeste tid, bruger jeg en karte. Den fjerner løse hår og fjerner samtidig meget af den underuld en British Shorthair har. Det med at fjerne underuld er ikke en god ide, hvis din kat snart skal på udstilling, da en British Shorthair pes helst skal fremstå som kort og tyk. Derfor bruger jeg en blød børste med naturhår. Din British Shorthair vil elske dig for at blive børstet - og samtidig minimerer det også væsentlig hårtab rundt i huset eller lejligheden.
 
Det er ikke nødvendigt, at bade og vaske en British Shorthair. Men skal du på udstilling er det vigtigt, at pelsen ser velplejet ud. Nogle gange når jeg skal på udstilling vasker jeg mine katte - andre gange ikke.
 

Klør

Du skal, hvis ikke kattens klør slides naturligt klippe dem hver 2. måned. Det er vigtigt, at du lære det, inden du går i gang. Spørg ved din dyrlæge eller ved den opdrætter hvor du har købt katten. De vil sikkert kunne vejlede dig. Såfremt din kat løber frit ude er det oftest ikke nødvendigt at klippe klør - men hold altid øje med kattens klør. Jeg vil fraråde, at klippe klør på en fritgående kat, da den måske har brug for at forsvare sig ved fare.
 

Øjne og øre

Hold øjne rene med en fugtig vatrondel. Du kan også bruge en fugtig vatrondel til kattens ydre øre. Såfremt du skal rense lidt længere inde - kan du forsigtigt bruge en vatpind - her gælder det selvfølgelig om ikke at komme alt for langt ind. Søg evt. vejledning ved opdrætter eller dyrlæge.
 

Vaccinationer

Når du køber en racekat, skal den være vaccineret mindst 1 gang inden den flytter hjemmefra. Du skal så selv sørge for, at katten vaccineres igen ca. 4 uger efter den første vaccine. Derefter skal den vaccineres 1 gang årlig. Der er dog en Dansk regel om, at man kun behøver at vaccinere hver anden år, når katten har fået de tre basis vacciner. Jeg får mine katte vaccineret én gang årligt. 
 

Ormekur

Du kan få vejledning ved din dyrlæge omkring ormekur. Mine katte får ormekur 1 gang årligt. Men hold øje med kattens afførring og trivsel i øvrigt. Mine killinger har fået ormekur inden de flytter hjemmefra.
 

Lopper

Pas på med lopper. Min holdning er, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Men spørg din dyrlæge tilråds. Der findes i dag mange forskellige muligheder for at orme- og loppebehandle samtidig. Ved pasning og pleje af kattens pels, kan du tjekke med en loppekam og om din kat har lopper. Du kan ikke konstatere det ved at katten klør sig mere. Da nogle katte ikke umiddelbart lader sig mærke af det til en start. Omvendt kan katten også i perioder godt klø sig mere - uden den har lopper.

Opdragelse

I vores hjem har vi ikke kattene på bordene. Jo på et bord og det er skrivebordet. De kan sagtens lære det men det kræver du er konsekvent. Den bedste måde er at aflede katten hvis du ser den er på vej op på  bordet - eller bruge et kort ord som fx  et AA evt. et lille klap i hænderene. Så lærer den hurtigt, at det den havde tænkt sig at gøre - ikke går. Jeg "spilder" ikke megen tid på, at opdrage killinger - så er du jo heller ikke forkert opdraget til det nye hjem og mine voksne katte er gode forbilleder.

  

Kattebakken

Det er vigtigt, at du holder kattebakken ren. Den skal tømmes mindst én gang daglig og rengøres grundigt mindst 1 gang månedligt. Jeg bruger kattegrus af mærker Ekstream Classic. Det er fint sand - hvor jeg kun skal fjerne klumperne. Det har en svag duft af pudder/vanilje. Det er det bedste og mest økonimiske jeg indtil videre har prøvet. Min katte er vant til en lukket kattebakke - dog har jeg fjernet den vippelåge. Men når jeg er på udstilling eller på ferie hvor jeg har dem med, kan de udmærket klare sig med en åben kattebakke.
 

 

Activate your British Shorthair

Beyond the basic needs and love it is also important to meet the cats other needs.

A British Shorthair can easily be a indoor cat. You just need to be aware of the cats need to explore and become activated. Although a British Shorthair can easily have a fantastic life as indekat - it still has instincts intact. The heavy British Shorthair would in the wild usually be too heavy and slow to catch its prey. You can stimulate this instinct by playing with it with toys. Physical exhaustion is not necessary, it is more the psychic is all about. It is about the daily challenges for a British Shorthair, so they are provided with their innate curiosity.

A scratch environment is also good for the cat. It will love to use it for sleeping place and playground. Simultaneously, it will also scratch his claws at the scratching environment. You therefore avoid that the cat will scratch in your furniture, etc..

There is many opportunities to activate your cat. Go to get inspiration on the Internet or by animal shops. But I would warn against buying cat toys with strings on, since some cats unfortunately are injured by these. So it you buy cat toys with strings or similar - so hide it away when you are not having the cat under supervision. a cardboard box or a paper bag will also make your cat happy. Clip or cut some small holes in the cardboard box or the paper bag.

Care of the British Shorthair

Coat

There are no great demands on the care of a British Shorthair coat. But most British Shorthair loves to be brushed. There are many different brushes. In the summer, if I not going to show in near future, I use a carding. It removes loose hair while eliminating much of the undercoat a British Shorthair has. It is not a good idea to remove undercoat if your cat will soon be on show as a British Shorthair coat preferably appear as short and thick. Therefore I use a soft brush with naturhår. Your British Shorthair will love you for being brushed - while minimizing also significant loss of hair around the house or apartment.

It is not necessary to bathe and wash a British Shorthair. But if you are going to show your British Shorthair it is important that the coat is looking neat. Sometimes when I have a show I wash my cats - sometimes not.

Claws

You must, if the cat's claws not worn naturally, cut them every second months. It is important that you learn it before you begin. Ask at your vet or the breeder where you bought the cat. They will certainly be able to guide you. If your cat run free outside, it is usually not necessary to cut the claws - but always keep an eye on the cat's claws. I would advise against to cut the claws on a free-ranging cat because the cat might need them to defend themselves.

Eyes and ears

Keep eyes clean with a moist cotton wool. You can also use a moist cotton wool to the cat's outer ear. If you must clean up the inner ear - you can gently use a cotton swab - this is obviously important not to get too far into the ear. You cat search guidance by breeder or veterinarian.

Vaccinations

When you buy a cat with a pedigree, it must be vaccinated at least one time before leaving home. You must ensure that the cat be vaccinated again approx. 4 weeks after the first vaccine. Thereafter it shall be vaccinated once a year. I get my cats vaccinated annually. Before my kittens leave home, they vaccinated two times. Therefor, you must own responsibility to vaccinate the cat one year after the last vaccine.

Deworming

You can get advice by your veterinarian about deworming. My cats are wormed an annual basis. But keeping track of the cat's stool and wellbeing in general. My kittens have been wormed before they leave home.

Fleas

Beware of fleas. My position is that it is better to prevent than cure. But ask your veterinarian for advised. Today there are many different possibilities to worm and flea treat simultaneously. By caring for the cat's coat, you can check with a special comb if your cat has fleas. You can not be sure to find out only by observe if the cat scratch themselves more than usual. Some cats show no immediate signs of fleas in the beginning, and other cats can at times scratch more than usual - without having fleas.

Upbringing and good maners

In our home we do not have cats on the tables, only on one table and it's the desktop. They can learn it but it requires that you are consistent. The best way is to distract the cat if you see it is going up on the table - or use a short word or a small flap receives clean. Then it learns quickly that it is forbitten. I dosent "wasted" much time to educate kittens - then they are not wrong brought up to the new home and my adult cats are good role models.

The cat litter

It is important that you keep the litter tray clean. It must be cleaned at least once daily and thoroughly cleaned at least once a month. I use cat litter of the brand Ekstream Classic. It is fine sand - where I only need to remove the lumps. It has a faint smell of powder / vanilla. It is the best and most remuneration be I have so far tried. My cats are accustomed to a closed litter tray - but I have removed the flip door. But when I'm on exhibition or on holiday where I have them, they can very well manage with an open litter tray.
Winnie Winther | Skippervej 20, 9370 Hals - Danmark | Tlf.: 28159299 | wikis@wikis.dk