Dansk   English
Wikis British Shorthair - et kærligt opdræt

Kontrakter/Contracts (for English sscroll down)

Alle Wikis killinger sælges på købekontrakt med stamtavle og sundhedsattest. Killingerne er vaccinret og har fået loppe og ormekur.

Købekontrakten er en standardkontrakt fra landsforeningen Felis Danica:http://felisdanica.dk.s2.afventer.dk/upl/files/5/65.doc

Felis Danica  er en sammenslutning af de 4 danske katteklubber; Jyrak, Darak, Katteklubben og Racekatten: www.felisdanica.dk. Wikis er medlem af Jyrak www.jyrak.dk.

 
Hvis du ønsker atr reservere en killing - betales reservations gebyr på 2.000 kr. Reservationsgebyret  tilbagebetales som udgangspunkt ikke - såfremt du ikke ønsker at købe killingen alligevel.
 
Reserverer du killingen inden jeg bestiller stamtavler - har du mulighed for, at bestemme navnet på stamtavlen - altså Wikis .......?

 

Grunden til at alle mine killinger sælges på kontrakt, er først og fremmest at beskytte killingerne, men selvfølgelig er det også vigtigt, at du som køber kan se hvilken type kat du har købt. I kontrakten vil det derfor være klart beskrevet, om du har købt en kælekat, udstillingskat eller avlskat. 

 

Køber du en kælekat eller udstillingskat skal du, for egen regning, sørge for at hankillinger bliver neutraliseret inden de er 10 måneder og at hunkillinger neutraliseres inden de er 15 måneder. Dyrlæge dokumentation på neutraliseringen skal efterfølgende sendes til mig.
 
Det kan dog, mod betaling, kontraktligt aftales at hunkillingens stamtavle åbnes til avl inden neutraliseringen.
 
Køber du en avlskat, så sælges de på specielle kontraktlige betingelser, da det er vigtigt for mig at sikre deres fremtid, samt de forhold kattene går og virker under.
 
 
Contracts
 
All Wikis kittens are sold on a contract with pedigree and
health certificate. The kittens are vaccinret and have been flea and dewormed.

The contract is a standard from the Society Felis Danica: http://felisdanica.dk.s2.afventer.dk/upl/files/5/65.doc


Felis Danica is a group of four Danish cat clubs; Jyrak, Darak, Cat Club, and Racekatten: www.felisdanica.dk. Wikis are a member of Jyrak www.jyrak.dk.
 
If you want atr reserve a kitten - booking fee is 1,500 kr . booking fee  will not be refunded if you do not want to buy a kitten anyway.

Book your kitten before I order pedigrees - you have the opportunity to determine the name of the pedigree - that Wikis ???? .

The reason all my kittens are sold on contract is primarily to protect the kittens, but of course it is also important that you as a buyer can see what type of cat you have bought. The contract will therefore be clearly described, if you bought a pet cat, show cat or breeding cat.If you buy a pet or show cat you must, at its own expense, ensure that male kitten is neutered before they are 10 months and female kittens neutralized before the age of 15 months. Veterinarian documentation of neutralization must subsequently be forwarded to me.

It may, however, for a fee, contractually agreed that female kittens pedigree opens for breeding before neutralization.If you buy a breeding cat, so they are sold at special contractual conditions, as it is important for me to secure their future, and the conditions the cats lives and works under.

Winnie Winther | Skippervej 20, 9370 Hals - Danmark | Tlf.: 28159299 | wikis@wikis.dk